Προσωπικά Δεδoμένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η εν λόγω Πολιτική λειτουργεί συμπληρωματικά με οποιαδήποτε λοιπή ενημέρωση σας κοινοποιείται από την Επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα τα συλλέγουμε είτε από εσάς είτε από συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα μέρη (πχ. εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων).

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων του Δαναηλίδη  Ιωάννη με το διακριτικό τίτλο “VILLA KALLIOPI”, με έδρα την Παραλία Γερακινής, Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63100.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο (πελάτη, συνεργάτη/ προμηθευτή ή εργαζόμενο).

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της επιχείρησης μας είναι η παροχή υπηρεσιών ξενοδόχου, τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας Όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.
Γενικές πληροφορίες Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φυσικά χαρακτηριστικά.
Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την εργασιακή κατάσταση Εκπαίδευση, στοιχεία εργοδότη και ιστορικό απασχόλησης, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματικές άδειες.
Επίσημα στοιχεία αναγνώρισης Αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό άδειας οδήγησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης.
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού Αριθμό και στοιχεία τραπεζικού ή άλλου χρηματοοικονομικού λογαριασμού.
Δεδομένα ειδικών κατηγοριών Διατροφικές συνήθειες/ αλλεργίες
Φωτογραφίες και βίντεο Δεδομένα εικόνας (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις μας.
Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα), όπως cookies και λοιποί ιχνηλάτες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο.

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. Με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 2. Για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
 3. Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 4. Για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 2. Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό:

 1. Την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης ή στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή στο πλαίσιο εννόμων συμφερόντων μας.
 2. Την προστασία της ασφάλειας των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο εννόμων συμφερόντων μας.
 3. Τη διασφάλιση της επιχειρηματικής μας συνέχειας, στο πλαίσιο εννόμων συμφερόντων μας.
 4. Την ενίσχυση της επαγγελματικής μας φήμης, στο πλαίσιο εννόμων συμφερόντων μας.
 5. Την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεών μας που περιλαμβάνουν τόσο τις παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες στους πελάτες μας όσο και τις εργοδοτικές μας παροχές προς τους εργαζόμενούς μας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

Προμηθευτές μας
Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων, και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, όπως παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δημόσιες και δικαστικές αρχές
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους.

Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση των πληρωμών μας

Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων, η διαβίβαση αυτή θα λάβει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (λ.χ. σε χώρα η οποία έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ).

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας, τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων, καθώς και κάμερες ασφαλείας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

 1. το δικαίωμα να ζητήσετε να μάθετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η επιχείρηση για εσάς,
 2. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανωτέρω δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους, αν είναι ελλιπή,
 3. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν, ιδίως στην περίπτωση που η διατήρηση αυτών δεν είναι πλέον απαραίτητη,
 4. το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, ιδίως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών και μέχρι να επαληθευθεί η εν λόγω ακρίβεια και/ή όταν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία αυτών και μέχρι η επιχείρηση να απαντήσει στο σχετικό αίτημά σας,
 5. το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή την συμμόρφωση της επιχείρησης με έννομες υποχρεώσεις της,
 6. το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταβίβαση σε τρίτα πρόσωπα ή σε εσάς τους ίδιους προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την επιχείρηση και τα οποία η τελευταία επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένα μέσα,
 7. το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε εδώ: www.dpa.gr).

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανά σκοπό επεξεργασίας και την εκάστοτε έννομη σχέση που μας αφορά.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι διαθέσιμη εδώ .

Συλλογή δεδομένων από ανηλίκους

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν προορίζονται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με την αποστολή σε εμάς Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. είστε άνω των 16 ετών ή
 2. διαθέτετε την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.
© Powered by Bookoncloud
Πολιτική Cookies | Προσωπικά Δεδoμένα